13 Kasım 2019 Çarşamba
E-mail adresiniz:  Şifreniz: Beni Hatırla
  kemalat
http://blog.edebiyatdefteri.com/kemalat/oku/4760/yoktan-var-eden-formul 

 • Hakkımda


kemalat

 • Yazdığım Diğer Konular
Bilim (3)
Eğitim (2)
Ekonomi (2)
Yaşam (25)
Haber (1)
İlişkiler (5)
Kültür-Sanat (3)
Sağlık (3)
Çocuk (1)
Günlük (5)
Din (8)


 
YOKTAN VAR EDEN FORMÜL
22.7.2013 13:32:53  [ Ekonomi ]

YOKTAN VAR EDEN FORMÜL

Merhaba. Bugün, cansız canlı her bir varlığı ve dahi var edilecek olanları yakından ilgilendiren ekonomiyi makalemin konusu olarak irdeleyip, inceleyip siz kıymetli okurlarımla paylaşacağım. Her zaman oduğu gibi mutfakta ve ekranlarda tekrarlananlardan farklı, çözüm odaklı bilgilerle dolu bir yazı içeriği sunmaya çalışacağım. Buyrun gönül ve akıl mutfağıma;
Yoktan var olur mu? Olur.

Dilerseniz öncelikle, makalemize konu olan kavramların sözcük anlamlarına ve bizlerdeki çağrışımlarına birlikte göz atalım.İktisatta Temel Kavram Ekonomi

Kıtlık: Fakirlik. Fukaralık. Meteliksizlik. Sıkıntı. Zaruret. Müzayaka. Darlık. Sefalet. Sefillik. Yoksulluk. Yokluk. Azlık. Noksanlık. Vakum. Bereketsizlik. Adem. Zeval. Hiçlik. Boşluk. Gıyap. Gedik. Kıt. Sıkıntı. Lümpen. Ölüm. Yok. Eksik.

İsteklerimizin, bu istekleri tatmin etmek için kullanabileceğimiz kaynaklardan fazla olması durumuna KITLIK denir. Kıt olma durumu, ihtiyaca yetmeyecek kadar azlık, az ve zor bulunma.Yeterli olmama. İhtiyaçların karşılanabilmesi için gerekli olan mal ve hizmete, materyale, varlığa (canlı-cansız, soyut-somut) sahip olmama durumu, vakasıdır kıtlık.

Ruhsal kıtlık, zihinsel kıtlık, bedensel kıtlık.

Minumum düzeyde de olsa hayatiyetini sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir şekilde devam ettirebilmesi için insanın, ruh-düşün-beden gereksinimlerinin karşılanması kaçınılmazdır.

ihtiyaç: Dilek, dileme, istiğfar, istek, talep, istirham, murat, meyil, hacet, şehvet, iltifat, imren, arzuhâl, rica, gerek, gereksinme, ister, lüzum, muhtaçlık, icap, icat, gereklilik, gerekseme, gereksinim, iktiza, terettüp, iltizam, amaç, emir, imrenmek, istemek, mektup, özlem, sevgi, tutku, dilekçe, buyruk, heves, şehvet, irade, vasiyet, eksik, gerekli, zorunluluk, ihtiyaç olmak.

Ruh: Tin, esans, can, cin, ecinni, heyulâ, iblis, zebanî, huri, peri, melâike, hortlak, umacı, künh, kök, çekirdek, cibilliyet, asıl, nüve, hulâsa, temel, cevher, maya, nefis, özet, mücmel, ihtisar, telhis, muhtasar, zübde, icaz, icmal, öz, zat, bizzat, kendisi, şahsen, bizatihi, elden, ekstre, özet, arı, steril, sağ, rafine, sek, ak, pak, mutlak, halis, hilesiz, som, sade, yoz, saf, damıtık, katışıksız, masum, kişi, su, çağlayan, temiz, çıplak, temizlemek, kişi, soyut, mücevher, inci, mücevherat, kuyum, köken, töz, hamur, süslü, elmas, gerçek, dâhil, kaynak, asıl, merkez, menşe, dip, dayanak, baz, ana, belkemiği, favori, as, üs, baş, başlıca, doğru, engin, derin, depderin, derinlik, tabiî, içten, muhlis, kıvamlı, etkili, hararetli, özenli. Maneviyat, inanç, inanma, kabullenme. Sevme, aşık olma, nefret etme, ,dua, iyi ve kötü niyet, ahlak gb. soyut, hissel gereksinimler. Gönülde, içsel, duygu merkezli.

Düşün: Düşünme, hayal etme, akletme, bilinçlenme. Düşünce. Tefekkür. Bakım. Açı. Düşünüş. Akıl. İde. Canlıcılık. Ufuk. Tahayyül. Zihniyet. Fikir. Düşünü. Efkâr. İçtihat. Kuram. Mütalâa. Düş. Kuram. Yargı. Beyin. Basiret. Kariha. Dimağ. Anlayış. Kavrayış. Algılayış. Öngörü. Sağgörü. İhata. Kafa. Müdrike. Bakış açısı. Telâkki. İmgeleme. Kamuoyu. Mütalâa. Derin düşünme. Meditasyon. Öğreti. Gezimcilik. Peripatetizm. Zekâvet. İrfan. Us. Anlak. Huş. Mantık. İzan. Seziş. Mana. Bilgi. Bilgi. Fikir. Hafıza. Akılcı. Aklî. Dikkat. Alırlık. Yetenek. Entelektüalizm. Hatır. Uyanıklık. Natıka. Eseme. Lojistik. Lojik. Şuur. Dimağ. Ben. Muhakeme. Emik. Ansefal. Baş. Havsala. Algı. Müfekkire. Entelekt, zihinde tasarlama. Soyut, düşsel ihtiyaçlar. Beyin merkezlidir.

Beden: Cisim, anatomi, gövde, üye, kamet, endam, fizik, eğin, biçim, görünüş, yüz, organ, form, bel, burun, doku, omuz, var olmak, vücut, cüsse, fizik yapısı, kongövde, bünye, tıp, ölü, gövdebilim, teşrih, yapıbilim, açımlama, morfoloji, şekilbilim, biçimbilim, türetme, iç organlar, mide, kalp, dâhil, kulak, tat alma organı. Cismani, anatomi ile ilgili, vücudu. Beş duyunun, iç organların ihtiyaçları. Çalışma, yeme içme, defi hacet, temizlenme, cinsel arzuların bedensel tatmini, spor yapma, güzele bakma, işitme, konuşma, koklama, tapınma, ibadet etme gb. somut gereksinimler. İhtiyaçlar vücutta (dahili, harici) karşılanır.

Ruh-düşün-beden. Üç temel gerçeklik ile var olan insan, mutlu ve huzurlu yaşayabilmesi için, kendisini oluşturan bu üç temel unsurun gereksinimlerini kemali ile karşılamak mecburiyetindedir. Her hangi birinin eksikliğinde dengesizlik ve sorunlar yaşanılması kaçınılmazdır. Her biri birbirine sıkı sıkıya bağlıdır. Birinde sorun yaşanması diğerlerini etkiler. Üçlü sacayağı olarak düşünebilirsiniz.

Ruhsal kıtlık; İbadet, tapınma, hayır hasenat, dua, iyi niyet, güzel ahlak, sevgi yoksunluğu. Gaflet.

Zihinsel kıtlık; Öncelikle kendi menfaatini gözetememe, fayda zarar ayırımı yapamama. Bilgi yoksunluğu. Cehalet.

Bedensel kıtlık; Cismani ihtiyaçlarını giderme hususiyetindeki gayret, mücadele yoksunluğu. Tembellik.

Önemli: İhtiyaçların karşılanmasında, kıtlık kadar aşırılık da sorunlara sebeptir. Bedensel obezite olduğu gibi zihinsel ve ruhsal obezite de söz konusudur. Ölçülü ve dengeli olunmalıdır. Kemal kıvamı. Ne az ne de fazla. Kararınca.

Mutlu- sağlıklı- huzurlu.

Bilinçli bir tüketici olabilmek, mevcut kaynakların farkında olmak ve de bu kaynakları üretken kılmak ile mümkündür.

Tüketim: Tüketme. Yoğaltım. Sarf. Harcama. İstihlâk. Tüketici. Gider. Masraf. Harç. Külfet. Aidat. Zarar.

K aynak: Memba, çeşme, içme, göz, kaynaç, referans, yeterlik belgesi, akarsu, menşe, öz, musluk.

Öz kaynaklarımız nelerdir?

Tabii ki kendimiz. Ruh-düşün-beden. Ruhumuzu üretken kılacağız, zihnimizi üretken kılacağız, bedenimizi üretken kılacağız. Sırası ile ölçülü olarak kıtlıklarımızı gidereceğiz.

Çalışacağız, çalışacağız, çalışacağız. Manen üretken, zengin olacağız. Aklen üretken, zengin olacağız. Bedenen üretken, zengin olacağız. Nasıl mı?

1.Aşk ile dolduracağız gönlümüzü, manen çok çalışacağız.

2.Öğreneceğiz sürekli ne kadar bilsek de, hayal edeceğiz zaman zaman, beynimizi faal kılacağız.

3. Bal arısı gibi çiçekten çiçeğe dolaşacağızz, vızz vızz, bıkmadan usanmadan, zevk ile neşe ile. Bedenimizi çalıştıracağız.

Gönlümüz ağlayacak sağnak sağnak, dolup taşacak kaynaklar , pınarlar, özler, gözeler. Açık olacak dosta kapılar, yol olacak dağlar. Yemyeşil yeşerecek kupkuru çöller. Çağlayacak, aşk ile haykıracak diller ta dipten gelen sevda ile. Nasıl faydalanırım, faydalı olabilirim? Akıl edeceğiz, düşüneceğiz, tasarlayacağız. Ve tabii ki somutlaştıracağız arzularımızı emekle.

 Gönül dünyamız - akıl dünyamız - beden dünyamız.

 Maneviyat - Zihin - Maddiyat.

 Hisset - aklet - yap.

Olmazsa olmazlar; İyi niyet, muhabbet, menfaat, fayda, ikram, hayır hasenat, çalışma, gayret ve ümit. Ruh, akıl ve beden sağlığımız için kaçınılmaz gereksinimlerdir, hiç şüphesiz.


İKTİSAT - İKTİSATLI: İmsak, ekonometri, tasarruf, ekonomi, artırım, derlemek, cimri, tutum, biriktirmek, aşırı gitmeme, tutumlu olma, ölçülü, kıymetli, değerli, değer bilir.

Kasd: Bir işi bile bile yapmak.Niyet ederek, planlayıp, tasarlayarak yapma. Bilinçli girişim.

Taksimat: Paylaştırma. Parçalara, bölmelere, kısımlara ayırma. Dağıtma, dağıtım, bölüştürme, tevziat, üleştirme.

Önemli: Ekonomide taksimat, taksimatta kemalat olmaz ise olmazdır. Hakkaniyet gözetilmelidir muhakkak.Gelir dağılımındaki adaletsizlik, toplum içerisinde kaoslara sebep olur.Haklıya hakkını vermek, hayır, hasenat barışı, muhabbeti, birlik beraberliği temin eder. Ve tabii ki böylece kalkınma önündeki engeller kaldırılmış olur.

Aşağıdaki soruların cevaplarını siz veriniz.

1. Hazine nedir?

2. Hazine nerededir?

3. Hazineyi nasıl çıkartabilirim?

4. Çıkarttığım hazineden nasıl faydalanabilirim?

5. Hazinenin güvenliğini nasıl sağlayabilirim?

6. Mevcut hazinenin değerine değer katabilmek için neler yapmalıyım?

Bu farkındalık aynı zamanda 'eşya' yı yerli yerinde değerlendirebilme ve süregelirliğinde kendi adımıza, faydamıza kullanabilme kazanımını sunacak mı bizlere?

Bu konuya da başka bir makalemde yer vermek üzere, hoşçakalın.

Kemal ALKAN

KAYNAKÇA

1- Osmanlıca Türkçe Lügat – Mevlüt KARACA ‘Hisar YAYINEVİ’
2- Türkçe Sözlük- Türk Dil Kurumu YAYINLARI
3- Kanar Arapça Türkçe Sözlük – Prof. Dr. Mehmet KANAR ‘SaY’
4- Microsoft Word Sözlüğü

Okudunuğunuz yazı toplam 788 kere görüntülenmiştir.


Yorumlar

Bu bloga henüz yazılmış yorum yazılmamış.


Blog'a yorum yazabilmeniz için üye olmalısınız.

Üye değilseniz üye olmak için tıklayın.


 
 • Diğer yazılarımdan bazıları

AHLÂK 1. Ahlâk. 2. Fazilet 3. Töre 4. Hüsnühâl 5. İffet 6. Aktöre 7. Etik. 8. Edep 9. Irz 10. Namus 11. Sililik 12. İffet 13. Onur 14. Abıru 15. Namus 16. Haysiyet 17. Saygınlık ...
31.7.2013 21:02:40 [ Yaşam ]

KAPI ÖNÜNÜZDEKİ SADECE BİR KAÇ KİŞİLİK KAVGAYA BAKIN! VE SONRA 'EVET' DEYİN, SAVAŞA SAVAŞLARA. ZORAKİ, HIRSLA, NEFRETLE SOKULMAYA ÇALIŞILAN BİR KAOSA, SESSİZ KALALIM SUSALIM, SONRA VİCDANDAN BAHSED...
8.9.2013 19:03:57 [ Yaşam ]

KÂF- KEF: kafa, baş, akıl, anlak, bilinç açıklığı, kalp uyanıklığı, basiret, feraset, arif olma, kelâm, anahtar, çilingir, yol açıcı, yol gösterici, keyfiyet, hâl, oluş, in, sığınak, sine, yürek, gönü...
30.3.2015 16:02:54 [ Kültür-Sanat ]

Söyleşimizin bugünkü konusu, ifrat ve tefrit aşırılıktan uzak, ne fazla ne de az, kararınca, kıvamında anlamlarını içerisinde barındıran bir sözcük, Kemâlât olacaktır. Dilerseniz öncelikle, kemâlâta g...
18.10.2013 11:36:35 [ Din ]

Copyright 2008 - edebiyatdefteri.com - her hakkı saklıdır.