21 Kasım 2019 Perşembe
E-mail adresiniz:  Şifreniz: Beni Hatırla
  gonulanras
http://blog.edebiyatdefteri.com/gonulanras/oku/3644/gonul-anras)-hasta-ve-calisan-guvenligi 

 • Hakkımda


gonulanras

 • Yazdığım Diğer Konular
Alışveriş (2)
Astroloji (1)
Bilim (4)
Eğitim (3)
Yaşam (5)
Haber (3)
İş Yaşamı (9)
Kültür-Sanat (1)
Sağlık (14)
Çocuk (6)
Günlük (2)


 
Gönül Anras) HASTA VE ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ
29.5.2010 18:03:21  [ Sağlık ]

Gönül Anras) HASTA VE ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ

HASTA VE ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ

tanım


Sağlık hizmeti sunumunda hasta ve sağlık çalışanlarının zarar görmesine yol açabilecek tüm işlem ve süreçleri ifade eder.
TEBLİĞ ;
Sağlık kurum ve kuruluşlarında hasta ve çalışan güvenliğinin sağlanması ve korunmasına ilişkin usul ve esaslar hakkında
(27214 sayılı) :


AMAÇ:
Sağlık kurum ve kuruluşlarında hasta ve çalışan güvenliği ile ilgili risklerin azaltılması için ;

Hasta güvenliği kültürünün geliştirilmesine ve yaygınlaştırılması
Uygun yöntem ve tekniklerin belirlenmesi
Hizmet içi eğitimlerle personel farkındalığının ve niteliklerinin artırılması
Raporlama sistemi oluşturulması
Hasta bakım ve tedavi sürecinin güvenlik ve kalitesinin artırılmasına ilişkin esasları düzenlemektir.

Hasta güvenliğinde temel amaç


Hataların hastaya ulaşmadan önce belirlenmesi,

bildirilmesi ve

düzeltilmesini sağlayacak önlemlerin alınması

Hastane yönetimi hasta ve çalışan güvenliği için

“ÖNCE ZARAR VERME”

politikasını benimsemelidir.


Bu politika;


Liderlik
İletişim
Ekip çalışması
Eğitim yoluyla gerçekleştirilir.


Hastanelerde hasta ve çalışan güvenliğinin oluşturulup uygulamasından hastane yönetimi sorumludur.


Bu amaçla; iyi bir ekip kurmalı ve iyi iletişim sağlamalıdır.


Amaç hasta ve çalışanın zarar görmemesidir. Bu nedenle önlemler alınmalı, girişimlerde bulunulmalı, hedefler konulmalı.
Hasta güvenliğinde temel hedef


Önlenebilir hataların;

hastaya zarar verecek şekilde ortaya çıkmasını engelleyecek yeni tasarımlar yapmak,

hataların hastaya ulaşmadan yakalanmasını ve düzeltilmesini sağlayacak önlemlerin alınmasıdır.

Sağlık kurum ve kuruluşları hasta ve çalışan güvenliği kapsamında;


a) Hasta kimlik bilgilerinin tanımlanması ve doğrulanması,
b) Sağlık hizmeti verenler arasında iletişim güvenliğinin geliştirilmesi,
c) İlaç güvenliğinin sağlanması,


ç) Kan transfüzyonunda güvenli uygulamaların sağlanması,
d) Enfeksiyon risklerinin azaltılması,
e) Hasta düşmelerinin önlenmesi,


f) Güvenli cerrahi uygulamalarının sağlanması,
g) Sıra beklemeden kaynaklanan olumsuzlukların önlenmesi,
ğ) Çalışan güvenliği için gerekli önlemlerin alınması,


h) Temel yaşam desteği sürecinin güvence altına alınması (Mavi Kod ),
ı) Yenidoğan ve çocuk güvenliğinin sağlanması (Pembe Kod ),


i) Hasta ve çalışanların fiziksel saldırı, cinsel taciz ve şiddete maruz kalmalarına karşı gerekli güvenlik tedbirlerinin alınması,
j) Afetler (deprem, yangın, sel) ve olağan dışı durumlarda tedbir alınması. uygulamalarını yerine getirir.


Hasta kimlik bilgilerinin tanımlanması ve doğrulanması


a) Sağlık kurum ve kuruluşlarınca, hasta kimlik tanımlama ve kimlik doğrulama ile ilgili bir süreç oluşturulur.
b) Tetkik, tedavi, cerrahi girişimler ile girişimsel işlemler öncesinde ve ilaç, kan ve kan ürünü uygulamadan önce, klinik testler için numune alımında ve hasta transferinde kimlik doğrulama işlemi gerçekleştirilir.
c) Hasta kimlik tanımlama ve doğrulama işleminde hasta kol bandı kullanılır.( oda ve yatak numarası kullanılmaz.)ç) Hasta kimlik tanımlama işleminde kullanılan barkodlu kol bandında;
1) Protokol numarası (kalın ve büyük punto),
2) Hastanın T.C. kimlik numarası,
3) Hasta adı– soyadı,
4) Doğum tarihi (gün–ay–yıl),
5) Doğum yeri,
6) Tabibin adı soyadı,
bulunmalıdır.
d) Hasta kimlik doğrulamada ise hasta adı ve soyadına ek olarak T.C. kimlik numarası, doğum tarihi ya da protokol numarasından biri kullanılır.

e) Hasta yatışlarında dört ayrı renkte kol bandı kullanılır. Renkli kol bandı uygulamasında;
1) Normal hastalar için beyaz barkodlu kimlik doğrulama kol bandı,
2) Alerjik hastalar için kırmızı,
3) Aynı serviste aynı isimli hasta için lacivert,
4) Diğer hastalara ve çalışanlara bulaş riski olan hastalıklar için sarı renk ,
5) Alerjisi ve bulaş riski olan hastalar için, beyaz bilezik üzerine, kırmızı ve sarı renkli etiketler yapıştırılması, zorunludur.


f) Doğumhanede numaratörlü kol bandı uygulaması işleminde;
1) Doğum öncesi yatış işlemlerinde, iki kol bandı hazırlanır ve kol bandından birisi doğumdan sonra bebeğin koluna dolaşımı engellemeyecek, bebeği rahatsız etmeyecek ve çıkmayacak şekilde takılır.
2) Bebeğin kol bandında anne adı ve soyadı, bebeğin doğum tarihi ve annenin protokol numarası bulunur.
3) Cinsiyetin karışmaması için erkek çocuklara mavi, kız çocuklara pembe kol bandı uygulanır.


Sağlık hizmeti verenler arasında iletişim güvenliğinin geliştirilmesi


a) Hasta bakım ve tedavi sürecinde sözlü/telefon talimatlarının verilmesi ve alınmasında;
1) Sözlü talimatlar, steril girişimler sırasında, tabibin hastanede ya da serviste olmadığı durumlar ile acil olarak ilaç verilmesi gerekli olan durumlarda verilir.
2) Sözlü/telefon talimatının alınması sırasında ilacın ismi, dozu, uygulama şekli ve veriliş sıklığı açık olarak belirtilir.
3) Sözlü/telefon talimatı alınırken önce talimat yazılır, yazılan talimat daha sonra geri okunur ve doğruluğu talimatı veren kişiye onaylatılır, lüzumu halinde verilen ilaç adının kodlama yöntemi ile tekrar edilmesi istenir.b) Sözlü/telefon talimatlarının kaydında;
1) Talimatı veren tabibin adı ve soyadı, talimatın alındığı tarih ve saat forma kaydedilir.
2) Talimatların altına “sözlü talimat” veya “telefon talimatı” olduğu yazılır.
3) Sözlü ve Telefonla Tabip Talimatları Formu, sözlü talimatı veren tabip tarafından 24 saat içinde imzalanır ve hasta tabelasına geçirilir.
4) Talimatı veren tabibe 24 saat içinde ulaşılamadığı takdirde Sözlü ve Telefonla Tabip Talimatları Formu, hastayı devralan servis tabibi tarafından onaylanır ve hasta tabelasına geçirilir.
5) Telefon talimatları, sağlık kurum veya kuruluşunun santralinde kayıt altına alınır.
6) Kemoterapi ilaçları ve yüksek riskli ilaçların uygulanmasında sözlü/telefon talimatı kabul edilmez.

c) Kritik test değerleri ile ilgili işlemlerde;
1) Her sağlık kurum veya kuruluşu, Acil Olarak Bildirilmesi Gereken Kritik Test Değerleri Formunu oluşturur. Acil olarak bildirilmesi gereken kritik test değerleri, ilgili laboratuar bölümlerinin uzmanı veya sorumluları tarafından, hastanın adı ve soyadı, protokol numarası ve kritik değerdeki testin sonucu ile birlikte, çift nüsha halinde hazırlanan forma yazılır ve zaman geçirilmeden hastanın tabibine ve hemşiresine bildirilir.


2) Telefon ile bildirilen testler geri okuma yöntemi kullanılarak kesinleştirilir.
ç) Kullanılmaması gereken kısaltmaların kapsamı, ilgili sağlık kurum veya kuruluşunca belirlenir ve buna göre uygulama yapılır.
Yapılan araştırmalara göre genel olarak hataların %60’nın iletişim bozukluğundan kaynaklandığı

tespit edilmiştir.

Sağlıkta hata “0” olması beklenmektedir.

%99’luk güvenilirlik yeterli bir oran değil.

%1 hata bile hayat kaybına yol açabilir.


İlaç güvenliğinin sağlanması


a) Yatışına karar verilen hastanın varsa kullandığı ilaçlar kayıt altına alınarak ilgili tabibe bildirilir. Tedavi planı, ilaç dozu, zamanı ve uygulama şeklini içerecek şekilde, okunaklı olarak her bir hasta tabelasına hastanın kendi tabibi tarafından yazılır.
b) Hastanın evden getirdiği ve hastanede kullanması gerekli olan ilaçlar, günlük olarak ve her farklı ilaç eklendiğinde eczacı ve /veya sorumlu tabip tarafından ilaç-besin, ilaç-ilaç etkileşimleri bakımından değerlendirilir.
c) Hastanın kullandığı tüm ilaçların ilgili hemşiresi tarafından verilmesine yönelik gerekli düzenlemeler yapılır.
ç) İlaç uyumu, istenmeyen ve beklenmeyen yan etkiler, tabip ve hemşireler tarafından izlenir
d) Taburcu ve transferlerde, hasta/hasta yakınına ilaç listesi verilir ve ilaç kullanımı ile ilgili gerekli bilgilendirme yapılır.


e) Kurum eczanesinde, adı ve ambalajı birbirine benzeyen ilaçlar, farklı dozdaki aynı ilaçlar ve uygulama formları ayrı raflarda depolanarak üzerine ayırt edici etiket yapıştırılır.
f) Yüksek riskli ilaçlar, ilaç kapları ile enjektöre çekilen ilaçların isim ve dozları etiketle belirlenir ve etiketler okunaklı şekilde yazılır.
g) Yüksek riskli ilaçlar, Yüksek Riskli İlaç Etiketi yapıştırılarak ameliyathane, yoğun bakım ve acil serviste kilitli dolapta, servis hemşiresinin sorumluluğunda muhafaza edilir.
ğ) İlaçların klinik olarak gerekli olmayan alanlarda bulundurulmaması için eczacı tarafından denetimler yapılır.
h) Benzer isimli ilaçların yanlış kullanımını önlemek amacıyla, her sağlık kurum veya kuruluşu, kendi ihtiyaç ve şartlarına uygun olarak ismi ve söylenişi benzer ilaç listesini oluşturur. Bu liste, yılda bir kez gözden geçirilerek güncellenir.
ı) Bağımlılık yapan uyarıcı ve uyuşturucu ilaçlar, kilitli dolaplarda servis hemşiresinin sorumluluğunda muhafaza edilerek, imza karşılığında teslim edilir.


Güvenli kan transfüzyonu için ;
a) Kan transfüzyonu öncesi kimlik doğrulama işlemi yapılır. Kan transfüzyonu uygulanacak ve kan örneği alınacak hastanın kimlik bilgileri, dosyasından, kol bandından ve kendisinden doğrulanır ve numunenin üzerine alındığı anda etiket yapıştırılır.
b) Kan bankasından gelen kan ve kan ürünleri cross–match formu ve kimlik bilgileri iki sağlık personeli tarafından kontrol edilir ve Bilgilendirilmiş Onam Formu hastaya mutlaka imzalatılır.
c) Transfüzyon sürecinde Kan ve Kan Transfüzyonu İzlem Formu doldurulup imzalanır.
ç) Donörün kimlik bilgileri, kayıt defteri ve hastane otomasyonuna kaydedilir.
d) Donör sorgulama formu uygun bir mekânda doldurulur ve formun doldurulması konusunda donör bilgilendirilir.
e) Donör ile ilgili Eliza testlerinin sonuçları ilgili laboratuar sorumlu tabibi, sorumlu
tabip olmadığı zaman nöbetçi tabip tarafından imzalanır ve sonuç barkodu kayıt defterine yapıştırılır.
f) HIV, Hepatit B, Hepatit C gibi tanımlanmış testlerin pozitif sonuçlarında yazılım programında sesli uyarı vermek ve bu test sonuçları için barkot vermemek gibi önlemler geliştirilir. Uyarı alındığında ilgili personel tarafından yapılması gereken iş ve işlemlere ilişkin prosedür tanımlanır.
Enfeksiyon risklerinin azaltılması işleminde, Sağlık kurum veya kuruluşu tarafından; Yataklı Tedavi Kurumları Enfeksiyon Kontrol Yönetmeliği hükümleri uyarınca, bir enfeksiyon kontrol ve önleme programı oluşturulur ve buna göre uygulama yapılır.

Temasla geçişi önlemek için EL HİJYENİ kampanyası başlatılmalı ve ilerletilmelidir.

Operasyon sonrası yaralara mümkün oldukça dokunulmamalıdır.

Kullanılan malzemelerin temizliği yapılıp kuru bırakılmalıdır.

Ziyaretçi giriş çıkışları kontrol altına alınmalıdır.

Hasta yatak altları özellikle dikkatli temizlenmelidir. Zira stafilakoklar toz içerisinde daha uzun süre kalabiliyor.

Hasta yataklarına oturulmamalıdır.Hiçbir malzeme ortada bırakılmamalıdır.

Forma ve kişisel temizliğe önem verilmeli, özel birimlerde (ameliyathane, doğum salonu, acil, yoğun bakım gibi) takı, saat, yüzük takılmamalıdır.

Eldiven takınca el yıkamaya gerek yok denilmemelidir.


Yapılan araştırmalara göre


El yıkama kampanyasına en az doktorlar destek veriyorlar.


Özellikle en az el yıkayan doktorların cerrahlar olduğu tespit edilmiştir.


Nöbetlerde daha az el yıkanıyor.


Erkek sağlık çalışanları bayanlara göre daha az el yıkıyor
Havadan geçen enfeksiyonlar için;
Havalandırma sisteminin temizliği ve düzenli bakımı
Koğuşlarda (ve hatta mümkün ise odalarda) HEPA filtrelerin kullanılması


Temas ile geçen enfeksiyonları önlemek için;
Hasta odasında ek el yıkama üniteleri
Hasta başında alkol bazlı dezenfektan dağıtıcıları
Tek kişilik özel oda düzenine geçilmesi;

Tek kişilik özel oda düzeni özellikle;


Hava yolu ile geçen enfeksiyonlarda
Pediatrik hastalarda
Kişi-Kişi Teması
Kişi-Yüzey-Kişi temasını önlemede büyük yarar sağlamaktadır.
Hasta düşmelerinin önlenmesi:


a) Hastane içerisinde düşme riski bulunan hastalar, belirlenir ve riskli alanlar tespit edilir. Bu hastalar, kısıtlama prosedürü dâhilinde gerekli önlemler alınmak suretiyle hemşire bankolarına yakın alanlarda ve sürekli gözetim altında tutulur.
b) Düşme riskinin yüksek olduğu bölgelere uyarıcı tabela, resim ile uyarı levhaları konularak hastaların bu bölgelerde daha dikkatli olmaları sağlanır.
c) Personel hasta transferlerinde alınacak önlemler konusunda eğitilir.
ç) Doldurulan formlar aracılığı ile düşmelerin takibi ve belirli aralıklarla analizi yapılır, düzeltici faaliyetler planlanır.


Bu konuda Hacettepe hastanesinin yapmış olduğu araştırmaya göre;


Bir yıl içerisinde 79 hasta düşmüş.Bunların 65’i erişkin 14’ü çocuktur.

Düşen 14 çocuğun; 10 tanesi yataktan, 4 tanesi de annelerin emzirirken uyumaları nedeniyle düşmüştür


Düşme nedenleri;

%50 Yardım İstemediği İçin

%30 yataktan düşme

%10 kayarak düşme

%10 gerekli tedbir alınmadığı için düştüğü tespit edilmiştir.Düşmelerin %89 u gece nöbetlerinde olmuş.Güvenli cerrahi uygulamaları için :
a) Cerrahi işlem güvenliği için;
1) Ameliyathanedeki tüm cihaz ve ısı kaynaklarının periyodik bakım ve kalibrasyonlarının yapılması sağlanır ve ameliyat öncesi son teknik kontrolleri yapılır.
2) Hatalı gaz ve gaz karışımı verilmesini önlemek amacıyla, ameliyat öncesi gerekli kontroller yapılır.
3) Cerrahi işleme başlamadan önce tüm ekipmanların mevcut ve fonksiyonel olduğu kontrol edilir.
4) Yapılacak uygulamanın eksiksiz ve doğru olmasını sağlamak için süreçle ilgili bir kontrol listesi hazırlanır.
5) Ameliyattan hemen önce durdurma, son kontrol uygulaması mutlaka yapılır ve Cerrahi / İnvaziv İşlem Doğrulama Formu ekip tarafından duyulacak şekilde okunarak doldurulur.


b) Yanlış hasta ve yanlış taraf cerrahi uygulamalarının önlenmesinde;
1) Cerrahi işlemlerin, Dünya Sağlık Örgütü tarafından belirlenen hasta güvenliği çözümlerine ve evrensel protokole uygunluğunun sağlanması esastır.
2) Ameliyat öncesi serviste hasta ile ilgili son kontroller tabip tarafından yapılarak hastanın da katılımıyla taraf işaretleme süreci gerçekleştirilir.
3) Hastaya ameliyat öncesi servis hemşiresi tarafından kimlik doğrulama işlemi yapılır ve hasta, dosyası ile birlikte görevli refakatinde ameliyathaneye gönderilir.
4) Hasta ameliyathaneye kabul edilirken, ameliyathane hemşiresi ve anestezi teknisyeni tarafından kimlik doğrulama işlemi yapılarak beraberce teslim alınır.


c) Cerrahi işlemlerde taraf işaretleme sürecinde uygulanacak kurallar ;
1) Taraf işaretlemesi için cerrahi taraf işaretleme kalemi kullanılır.
2) Yapışkan taraf işaretleyicileri kullanılmaz.
3) İşaret ameliyat bölgesine veya yakınına belirgin ve silik olmayacak şekilde konulur. Diğer bakım süreçleri için gerekmedikçe ameliyat edilmeyecek bölgeler işaretlenmez.
4) Taraf işaretleme mutlaka hastanın uyanık ve bilinçli olduğu zaman diliminde yapılır.
5) Çoklu yatay yapılar (el ve ayak parmakları ve lezyonlar) veya çoklu düzeylerde (lomber ve torakal ve servikal omurlar) en uygun ve en yakın bölge işaretlenir.
6) Göz tarafı işaretlemesi için kaşın üzeri kullanılır.
7) Tek organ vakaları (sezaryen bölgesi, kalp cerrahisi gibi), müdahaleler sırasında, kateter ve enstrümanların takılmasında, cerrahi prosedürün tasarlandığı açık yara ve lezyonlarda, acil müdahalelerde, prematüre bebeklerle ilgili müdahalelerde işaretleme yapılmaz

ç) Elektro cerrahi, lazer ve diğer elektrikli cihazlarla yapılan işlemlerde cerrahi yanıkların oluşmasını önlemek için cihazların kullanımında dikkat edilecek hususlar şunlardır:
1) Cihazın kalibrasyon periyodu belirlenir ve sadece kalibrasyonlu cihazlar kullanılır.
2) Özellikle koter cihazları için ekonomik kullanma ömrü belirlenir ve bu süre sonunda demirbaş kaydından düşürülür.
3) Üretici firmanın belirtmiş olduğu bakım aralıklarında bakım yapılır (altı aylık veya yıllık).
d) Cerrahi işlem sürecinde dikkat edilecek hususlar şunlardır:
1) Cihazların teknik kontrolünde kabloların yeterli uzunlukta olduğu ve bağlantıların doğru kullanılıp kullanılmadığı kontrol edilir.
2) Hastanın ekstremiteleri metal masa kısmıyla temas etmemelidir.
3) Hastanın altında sıvı birikmesi önlenir.
4) İşlem yapılacak bölgenin nem oranı % 50 seviyesinde tutulur.


Sıra beklemeden kaynaklanan olumsuzlukların önlenmesi
a) Sağlık kuruluşuna müracaat eden hastalar risk gruplarına göre değerlendirilir.
b) Yüksek riskli hastalara tedavi sürecinde öncelik tanınır.
c) Yüksek riskli ve kronik hastalığı nedeniyle, sık hastaneye başvuran hastaların daha hızlı hizmet alması için düzenlemeler yapılır.
ç) Hastalar, sıra beklemesi gerektiği durumlarda bekleme nedenleri ve tahmini bekleme süreleri hakkında bilgilendirilerek, istek halinde ilgili hizmete ulaşabilecekleri bir diğer sağlık kuruluşuna yönlendirilir.


Çalışan güvenliği için :
a) Çalışanları olası risk ve tehlikelere karşı korumak amacıyla, riskli alan ve gruplar belirlenir. Bu çerçevede Çalışan Güvenliği Programı oluşturulur ve uygulamaya konulur.
b) Riskli bölümlerde çalışan personel için ilgili mevzuat doğrultusunda düzenli olarak sağlık taramaları yapılır.
c) İğne ucu yaralanmaları takip edilir ve gerekli önlemler alınır.
ç) Kemoterapi hazırlama ve uygulama alanları gibi yüksek riskli bölümlerde çalışan personelin güvenliği için yürürlüğe konulan Antineoplastik İlaçlarla Güvenli Çalışma Rehberi doğrultusunda uygulama yapılır.
d) Kan veya vücut sıvısının damlama/sıçrama riskinin olduğu tüm hasta bakım ve müdahale bölgelerinde önlük, eldiven, yüz maskesi, gözlük ve benzeri kişisel koruyucu ekipmanlar bulundurulur.


e) Bulaş özelliği yüksek hastalar ve özellikli grupların tedavi ve bakım sürecinde, hasta ve çalışanları korumak için kurum gerekli tedbirleri alır.
f) Radyasyona tabi çalışan kişilerin dozimetre kontrolleri düzenli olarak yapılır. Türkiye Atom Enerjisi Kurumunca önerilen takip sürelerine uyulması zorunludur.
g) Lateks allerjisi olan personele yönelik düzenlemeler yapılır.
h) Çalışanların bulaş riski olan hastalıklara karşı korunması için, Enfeksiyon Kontrol Komitesi tarafından aşı listesi oluşturulur ve riskli alanlarda çalışan personelin aşılanması sağlanır.


Temel yaşam desteği sürecinin güvence altına alınması

(Mavi Kod uygulaması)


a) Temel yaşam fonksiyonları (solunum, dolaşım) risk altında olan veya durmuş bulunan bireylere gerekli müdahalelerin yani Cardio Pulmoner Resusitasyon (CPR)’ un yapılabilmesi için “mavi kod” uygulaması gerçekleştirilir. Bu amaçla tabip, hemşire, anestezi teknisyeni, hizmetli ve güvenlik görevlisinden oluşan bir ekip kurulur.
b) Mavi kod ekibi, mesai içi ve mesai sonrası olmak üzere iki ayrı ekip olarak kurulur ve kesintisiz hizmet vermeleri sağlanır.
c) Mesai saatlerinde; anestezi, kardiyoloji, nöroloji, göğüs hastalıkları, dâhiliye, genel cerrahi uzmanlarından biri veya bu branşların bulunmadığı yerlerde, idare tarafından görevlendirilen bir tabip ekip lideri olur.
ç) Hastanedeki tüm tabiplerin ve görevli diğer sağlık personelinin CPR eğitimi alması sağlanır.


Yenidoğan ve çocuk güvenliğinin sağlanması

(Pembe Kod uygulaması):
a) Yeni doğan / bebek / çocuk kaçırılması veya kaybolması durumlarına karşı önlem almak ve bebek güvenliğini sağlamak amacıyla “pembe kod” uygulaması gerçekleştirilir.
b) Pembe kod uygulamasını gerçekleştirmek için hastane müdürünün sorumluluğunda başhemşire veya başhemşire yardımcısı, servis hemşiresi, teknik servis elemanı, güvenlik amiri ve güvenlik elemanlarından oluşan bir ekip kurulur.
c) Ekip üyelerinin görev tanımları sağlık kurum veya kuruluşu yönetimince yapılır ve ekibe tatbikat yoluyla gerekli eğitim verilir.
ç) Anne ve babası ayrı ya da ailevi sorunları olduğuna dair bilgi verilmiş bebeklerin farkındalığının ortaya konulması ve takibi için anne, hemşire bankosuna yakın bir odada yatırılır ve bebeğin farkındalığını ortaya koyacak ve sadece hemşireler tarafından fark edilecek bir belirteç oluşturulur.Hasta ve çalışanların fiziksel saldırı, cinsel taciz ve şiddete maruz kalmalarına karşı gerekli güvenlik tedbirlerinin alınması
a) Sağlık kurum veya kuruluşu tarafından, fiziksel saldırılara karşı gerekli tedbirler alınır ve prensipler belirlenir.
b) Özellikle çalışanların şiddete maruz kaldığı durumlarda çalışanın şikâyetlerini değerlendirecek ve üst yönetimin desteğini hissedeceği bir düzenleme yapılır.
c) Bu tür durumlara müdahale edecek ve 24 saat esasına dayalı olarak görev yapabilecek nitelikte sorumlu bir ekip bulundurulur.


Afetlerde (deprem, yangın, sel) ve olağan dışı durumlarda tedbir alınması :
a) Kurum bir afet planı oluşturur.
b) Afet planının tatbikatları yılda en az bir kere yapılır. 1.derece deprem bölgesinde olan kurumlar yılda en az iki kez deprem tatbikatı yapar.
c) Afet planında insanların toplanma alanları belirlenir ve tatbikatlar bu toplanma alanları üzerinde gerçekleştirilir.
ç) Toplanma alanında o gün kurumda yatan hastaların ve o gün kurumda görev yapan tüm personelin listesi kontrol edilerek kişiler, mekândan tahliye edilir.
d) Özürlü ve yatan hastaların tahliyesini sağlayacak araçlar, kurumda hazır bulundurulur.
e) Yangın söndürme araçlarının her an kullanıma hazır olması sağlanır.
f) Tüm personel yangın söndürme teknikleri ve söndürme cihazlarının kullanımı konusunda eğitilir.
g) Yangın söndürme tesisatı beş senede bir genel kontrolden geçirilir.


Tıbbi hatalar


Aşçının mayonez,


mimarın mermer,


doktorun toprak örter.


Tıbbi hatalar


hemşireler, laborantlar,teknisyenler, hastabakıcılar... gibi yardımcı sağlık personeli, eczacılar ve tabii hastaların kendilerinden de kaynaklanabilir ama tıbbi hata diyince akla ilk gelen DOKTORLAR.


Tıbbi hatalar


Hataların çoğu doktor hatasının aksine, kurumsal aksaklıklar ve sistemsizlikler nedeniyle ortaya çıkıyor. Kurumsal aksaklıklar olarak adlandırılan sistem hatalarının başında ise hastanelerde alınmayan önlem ve uyulmayan kurallar yer alıyor.
Tıbbi hatalar


Ölüm sebepleri sıralamasında

Kalp-damar hastalıkları,
Kanserler,
Beyin damarı hastalıkları ve
KOAH’ tan sonra 5. sırada yer alıyor.


Tıbbi hatalar


ABD`de hastaneye yatışların % 3.4`ü istenmeyen bir hatayla sonuçlanıyor
İngiltere`de % 1,
Avustralya`da ise % 16,7 oranında tıbbi hatalara bağlı ölüm görülüyor.
Tıbbi hatalar


Türkiye`de ise bu konuda bir araştırma sonucu bulunmuyor. Türkiye`de yaklaşık 105 bin hekim var. Her hekim yılda bir defa hata yapsa 105 bin hata eder. Hekim başına bir hata önemli değil gibi gözükse de toplamda ciddi oran.
sağlık hizmetlerindeki tıbbi hatalar kadar havayollarında hata yapılmış olsaydı her iki günde bir 3 jet uçağının çarpışmış olması gerekirdi.
TIBBİ HATA (önlenebilir)


İlaçlarla ilgili hatalar
tıbbi hataların en sık rastlananıdır. Yanlış ilaç verilmesi, ilaç dozunun uygun olmaması, yanlış uygulama yöntemi , tedavi süresinin yanlışlığı (gereğinden kısa veya uzun tedavi), ilacın uygun olmayan aralıklarla verilmesi, hastanın alerjik olduğu bilinen ilacın verilmesi, yanlış gruptan kan nakli, kanla bulaşan hastalıklar bakımından denetlenmemiş kan nakli...


TIBBİ HATA (önlenebilir)


Teşhis ile ilgili hatalar:
teşhisin yanlış veya geç konmasından veya teşhis için uygulanan girişimlerden kaynaklanabilir. Burada bir hasta için gerekli olan bir teşhis yönteminin uygulanmaması kadar, gerekli olmayan işlemlerin yapılması da tıbbi hata olarak değerlendirilmelidir.TIBBİ HATA (önlenebilir)


Cerrahi girişimle ilgili hatalar:
hasta için doğru cerrahi tekniğin ve yöntemin seçilmemesi, cerrahi girişimin zamanlaması, girişim için gerekli bilgi, tecrübe ve beceriye sahip olunmaması ve yanlış ameliyatlardır.TIBBİ HATA (önlenebilir)


Düşme:

hastanın hastane içinde yataktan ya da yürürken düşmesi de tıbbi hatalar arasında kabul edilir. Düşmeye bağlı daha uzun süre hastanede yatan, sakat kalan hatta ölebilen kişiler oluyor.

.


Doktor hataları için faktörler


Eğitim yetersizliği

Tecrübe ve beceri eksikliği.

Dikkatsizlik

Umursamazlık

İş yoğunluğu

yorgunluk-uykusuzluk

uygun olmayan ve yetersiz çalışma şartları...


Hemşire hataları için faktörler


Hemşire eksikliği

Hasta hemşire oranı

İş yükü

Çalışma koşulları

Ekip çalışmasının olmaması

Türkiye’de, 1999 yılında yapılan bir çalışmada hemşirelerin en fazla yaptığı tıbbi hatalar;

İşlem hataları % 24
Tedavi/ilaç hataları %23
Kayıt eksiklikleri %20
Bakım eksiklikleri %12
Yaşam bulgularını izleme eksiklikleri %7
İletişim hataları %6
Asepsiye uymama %3
Düşmeler % 1
Diğerleri %4

Bununla birlikte araştırmalarda doktor, eczacı ve diğerleri tarafından yapılan hataların %86’ sının oluşmadan önce hemşireler tarafından önlendiği de tespit edilmiştir.


Hatayı itiraf ederken sağlık personelinin yaşadığı korkular;


Hastane idaresi bana ceza verir mi?
Hasta dava açar başım belaya mı girer?
Güven kaybetme korkusu
Mesleki kariyerinin bitmesi
HATALARDA YAKLAŞIM


Gönüllülüğü teşvik etme,

Teşhir etmeme!


Cezalandırmama, Kınamama!


Bilgi, beceri ve yeteneği geliştirme, hatalardan ders alma fırsatı

“Bireysel olarak kişiler nadiren hata yaparlar,

hatalar nadiren tek bir nedene bağlı olarak ortaya çıkar ve

nadiren tek bir kişinin eylemi sonucunda

oluşur”


ERRORS

TEŞEKKÜR EDERİM

Okudunuğunuz yazı toplam 2256 kere görüntülenmiştir.


Yorumlar

Bu bloga henüz yazılmış yorum yazılmamış.


Blog'a yorum yazabilmeniz için üye olmalısınız.

Üye değilseniz üye olmak için tıklayın.


 
 • Diğer yazılarımdan bazıları

İstanbul Üniversitesi Florance Nightingale Mezunu Yüksek Hemşire Gönül Anras Baglantılar Gönül ANRAS Gönül ANRAS Gönül ANRAS Gönül ANRAS Gönül ANRAS Gönül ANRAS Gönül ANRAS Gönül ...
23.4.2010 02:39:56 [ Sağlık ]

Türkiye’de ki okul öncesi eğitimin gelişmesini imparatorluk dönemindeki okul öncesi eğitim ve Cumhuriyet’ten günümüze kadar olan okul öncesi eğitimi diye adlandırabilir. İmparatorluk Döneminde : Okul ...
17.11.2011 22:31:52 [ Çocuk ]

Bakkaliye alışveriş için zaman alıcı ve pahalı olabilir. Eğer yiyecek almak değil ama, daha hızlı yiyecek yeme sonunda büyük olasılıkla konum veya pizza siparişi. Sağlıklı bir diyet bakkal, bu yüzden ...
4.2.2011 19:51:23 [ Alışveriş ]

AKAPUNKTUR Akupunktur, binlerce yıllık geçmişe dayanan bir tedavi yöntemidir. Yin denilen negatif güç, Yang denilen pozitif güç, evrensel deği...
23.4.2010 16:07:09 [ Sağlık ]

Copyright 2008 - edebiyatdefteri.com - her hakkı saklıdır.